PARENT SURVEY: INUKTITUT VERSION

ᕿᑐᕐᖓᓕᐅᔪᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᓄᓪᓗ;

The Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) ᐋᑐᒑᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᓯᒪᑕ ᕿᑐᕐᖓᓕᐅᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᐅᓂᖓᓂᒃ. ᐃᓱᒪᒋᔭᑦᓯᓂᒃ ᐅᖃᖃᑦᑕᑐᐊᕋᑦᓯ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐅᖄᒍᑎᖃᖃᑦᑕᑐᐊᕋᑦᓯ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᕗᑦ ᐱᐅᓯᐅᒥᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᓪᓗ ᐱᒋᐅᕐᓱᑎᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᓂ ᐊᐱᕆᐅᑎᑦᑎᓂᒃ ᑭᐅᒪᒍᑦᓯ ᐃᑲᔪᕐᓯᒐᔭᕐᖁᓯ ᓵᓚᕐᖄᖑᑎᑦᓯᑌᓕᓂᕐᒥᒃ ᐊᑦᑕᓇᖕᖏᑐᒥᒃ ᑐᖕᖓᓇᕐᑐᓯᐊᒥᒃ ᐃᓂᖃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓕᒫᑦ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕗᑦ” ᐊᐱᕆᐅᑏᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᑎᐅᕆᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦ. ᐊᑎᕐᓂᒃ ᐅᖃᕐᓯᒪᒋᐊᑐᖕᖏᑐᑎᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᑑᑎᒍᓐᓇᑕᑎᑦ 20-ᒥᓇᑦᓯᓂ ᐊᐱᕆᐅᑏᑦ ᐱᔭᕇᕋᓱᒐᔭᕐᑕᑎᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᕿᑐᕐᖓᓕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᕐᑐᑦ ᐃᓚᐅᒍᒪᓐᓂᕈᑦᓯ ᔫᓂ 1-ᒥᑦ 15-ᒧᑦ, 2016.

ᐋᓐᑎᐅᕆᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᑦᑎᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᓕᐅᔪᓂᓪᓗ ᐊᑑᑎᒋᐊᖃᓲᕆᑦᓱᓂᐅᓪᓗ ᐊᕐᕌᒎᒃ ᒪᕐᕈᑕᒫᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᕐᕿᔮᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᓐᓇᑕᑎᑦ ᐅᕙᓂ www.ocdsb.ca.

ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᐱᕆᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᓕᐅᔪᓄᑦ/ᑲᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᑭᐅᒪᒍᓐᓇᑐᑎᑦ:

 

 1. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ www.ourschool.net
 2. ᐅᑯᐊ ᓇᓗᓀᒃᑯᑦᑌ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ:ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᑦ ᐃᑎᕈᑎᖓ: parent2016
 3. ᖃᕆᑕᐅᔭᒥ ᑌᔭᐅᒍᑎᖓ: ridgem138
 4. ᓇᕐᓂᓗᒍ GO ᐊᐱᕆᐅᑎᓂᒃ ᐱᒋᐊᓯᓗᑎᑦ.ᐊᑕᐅᓯᐅᖕᖏᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᔨᐊᕈᕕᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑕᑕᕐᓭᒍᓐᓇᑐᑎᑦ.

ᓇᑯᕐᒦᒃ ᐱᕕᑦᓴᖃᕋᕕᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦᓯᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐱᕆᐅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᓚᖓᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᓂ ᐸᕐᓇᕈᑎᑦᑎᓂᒃ ᐃᓱᐊᕐᑐᒥᒃ ᑐᖕᖓᓇᕐᑐᓯᐊᒥᒃ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᕿᑐᕐᖓᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖃᕐᑎᓯᒍᒪᒐᑦᑕ. ᐅᖃᓕᒪᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

Advertisements

PARENT SURVEY: URDU VERSION

 

اوٹاوا-کارلٹن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ (OCDSB) والدین کی شمولیت کو گراں قدر مانتا ہے۔ جب والدین اپنے خیالات کا اشتراک کرتے ہیں اور تعمیری آراء سے نوازتے ہیں، تو اسکول کے نظام میں بہتری آتی ہے اور طلباء کامیاب ہوتے ہیں۔ اسکول کے ماحول کے متعلق ہم آپ کی آراء حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ والدین/سرپرستوں کے لئے ہمارا اسکول کے ماحول کا سروے مکمل کرنے پر، آپ کی آراء ہمیں ایسی حکمت عملیاں تیار کرنے میں مدد کریں گی جن سے ڈرانے دھمکانے کی روک تھام ہوگی اور تمام طلباء کے لئے ایک محفوظ اور جامع اسکولوں کا فروغ ہوگا۔

“ہمارا اسکول” (OurSCHOOL) سروے، جسے دی لرننگ بار (The Learning Bar) نے تیار کیا ہے، OCDSB بھر میں منعقد کیا جائے گا۔ یہ ایک گمنام، رضاکارانہ، رازدارانہ سروے ہے، اور اسے مکمل کرنے میں تقریباً 20 منٹ لگیں گے۔ والدین کا یہ سروے 1–15 جون 2016 شرکت کے لئے کھلا رہے گا۔

اونٹاریو کے تمام اسکول بورڈز کے لئے وزارت نے ہر دو برسوں میں کم از کم ایک بار طلباء، اسکولی عملہ اور والدین کے اسکولی ماحول کا سروے لازمی قرار دیا ہے۔ سروے کے بارے میں مزید معلومات OCDSB کی ویب سائٹ www.ocdsb.caپر دستیاب ہیں۔

والدین/سرپرستوں کے لئے اسکولی ماحول کا سروے مکمل کرنے کی ہدایات کے لئے براہِ مہربانی مندرجہ ذیل ہدایات کی تعمیل کریں:

 

 1. www.ourschool.net پر جائیں۔
 2. ذیل کا لاگ ان کوڈ استعمال کریں:پاس ورڈ:     MASTER-SCHOOL PARENT PASSWORD
 3. صارف نام:     MASTER-SCHOOL PARENT USERNAME
 4. سروے شروع کرنے کے لئے ” (GO) پر کلک کریں۔اگر اسکول میں آپ کے ایک سے زائد بچے ہیں، تو براہِ مہربانی ہر بچے کے لئے سروے مکمل کرنے کی آزادی کا استعمال کریں۔ ہم آپ کے وقت اور آپ کے رائے کی قدر کرتے ہیں۔ سروے کا ڈیٹا آپ اور آپ کے بچے کے لئے ایک مثبت اور قابل قبول ماحول تخلیق کرنے کی منصوبہ بندی میں اسکول کی مدد کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں سروے کے تعلق سے کوئی مخصوص سوالات ہوں، تو براہ کرم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھ سے رابطہ کریں۔

PARENT SURVEY: SOMALI VERSION

Waalidka/Mas’uulka Qaaliga ah:

Guddiga Dugsiga Degmada Ottawa-Carleton waxay qiimeysaa ka qaybgalka waalidnimada. Markay waaladiinta wadaagaan fikradahooda iyo na siiyaan jawaab wax ku-ool leh, nidaamka dugsiga waa la horumariyay oo ardayda way guuleysteen. Waxaan raadineynaa talladaada la xiriirto jawiga dugsiga. Buuxinta Sahanka Jawiga Dugsiga ee waalidiinta/mas’uulada, jawaabtaada waxa naga caawineysaa hormarinta xeeladaha looga hortagayo xoogsheegsiga iyo sis are loogu qaado badbaadada iyo dugsiyo lagu daray oo ardayda oo dhan ah.

Sahanka “DUGSIGeena” sahanka waxaa hormariyay Learning Bar waxay ahaaneysaa OCDSB oo dhan. Waa qarsoodi, ikhtiyaarnimo, asturnaan, iyo waxay qaadaneysaa ku dhawaadkii 20 daqiiqo in lagu buuxiyo. Sahanka waxaa loo furayaa ka qaybqaadashada ka bilaw Juun 1–15, 2016.

Dhammaan guddiyada dugsiga Ontario waxaa looga baahanyahay Wasaaraddu si ay u sameyso sahanka jawiga dugsiga ee ardayda, shaqaalaha dugsiga, iyo waaladiinta ugu yaraan hal jeer labadii sanaba. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sahanka ayaa laga heli karaa barta OCDSB http://www.ocdsb.ca.

Fadlan raac tilmaamaha hoose si aad u buuxisid sahanka jawiga dugsiga ee waalidiinta/mas’uulka:

 

 1. Boqo www.ourschool.net
 2. Isticmaal furaha xigga ee gelitaanka dugsiga:Sirta:     parent2016
 3. Magac-isticmaalaha: ridgem138
 4. Riix GO si aad u bilowdid sahanka.Haddii aad ku leedahay in ka badani hal canug dugsiga, fadlan xornimo dareen aad ku buuxisid sahanka canug walba. Waan kaaga mahadcelinay wakhtigaaga iyo qiimeynay fikraddaada. Xogta sahanka ayaa la istcimaalayaa si ay u taageerto u qorsheynta dugsiga si ay ugu abuurto jawiyo wanaagsan ee la ogolaan karo abuurayo jawiyo qumman oo soo dhawayn u leh adiga iyo ilmahaagaba. Haddii aad qabtid su’aalo gaar ah oo ku saabsan sahanka, fadlan ha ka cabsan inaad ila soo xiriirtid.

PARENT SURVEY: RUSSIAN VERSION

Уважаемый родитель/опекун:

РАЙОНО г. Карлтон, Оттава (OCDSB), ценит участие родителей. Ваши идеи и конструктивные отзывы помогают улучшать систему школьного образования и способствуют развитию учащихся. Ваше мнение об общем климате в школе очень важно для нас. Принимая участие в нашем Опросе об общем климате в школе для родителей/опекунов, Вы помогаете нам разрабатывать стратегии по предотвращению агрессивного поведения и созданию безопасных и комфортных школ для всех учащихся.

Опрос «OurSCHOOL», разработанный компанией The Learning Bar, будет доступен в OCDSB. Участие в опросе является анонимным, добровольным, конфиденциальным и занимает не более 20 минут. Опрос для родителей будет проводиться с 1 по 15 июня 2016 года.

Министерство образования требует от районных комитетов Онтарио проведения опросов среди учащихся, сотрудников учебных учреждений и родителей по вопросам общего климата в школе минимум раз в два года. Дополнительная информация об опросе представлена на сайте OCDSB по адресу www.ocdsb.ca.

Чтобы заполнить анкету опроса для родителей/опекунов по вопросам общего климата в школе, следуйте инструкциям ниже.

 

 1. Перейдите на сайт www.ourschool.net
 2. Используйте следующий код для входа:Пароль:     parent2016
 3. Имя пользователя:     ridgem138
 4. Нажмите «ВПЕРЕД», чтобы начать опрос.Если в школе обучается несколько Ваших детей, Вы можете заполнить анкету опроса для каждого из них. Мы ценим Ваше время и мнение. Результаты опроса будут использованы для разработки планов по созданию позитивной среды в школе для вас и вашего ребенка. В случае возникновения вопросов об этом опросе Вы можете связаться непосредственно со мной.

PARENT SURVEY: MANDARIN VERSION

親愛的家長/監護人:

渥太華卡爾頓地區教育局(Ottawa-Carleton District School Board,OCDSB)十分重視家長的參與。當家長分享想法並提供建設性的回饋意見時,學校系統即會進行各種相關的改善,而學生也能從中獲益,達致成功。我們正在尋求您對校園氛圍的相關意見。請完成針對家長/監護人的「校園氛圍調查」(School Climate Survey),您的回饋意見將有助於我們制定相關策略以預防霸凌行為,並為所有學生打造一個安全又充滿包容性的學校。

由 The Learning Bar 所制定的「OurSCHOOL」調查結果將會透過 OCDSB 進行。這是一份匿名、自願且保密的調查,大約需要 20 分鐘完成。家長調查將於 2016 年 6 月 1 日至 15 日開放供各位參與。

教育部要求所有安大略省學校董事會皆需針對學生、學校教職人員和家長進行校園氛圍調查,至少每兩年一次。如需更多有關本調查的資訊,請造訪 OCDSB 網站:www.ocdsb.ca

 

請遵循下列指示來完成家長/監護人的校園氛圍調查結果:

 

 1. 請造訪 www.ourschool.net
 2. 請使用下列學校登入代碼:密碼:parent2016
 3. 使用者名稱:ridgem138
 4. 按一下 GO 即可開始進行調查。如果您有一位以上的孩子在學校就讀,歡迎您隨時為每一位孩子完成相關的調查。我們非常感謝您的時間,並相當重視您的寶貴意見。我們將會使用這份調查資料來支援學校的規劃,為您和您的孩子創造正面和包容的校園氛圍。如果您有任何關於調查的具體問題,歡迎隨時與我聯絡。

PARENT SURVEY: SPANISH VERSION

Estimado padre/tutor:

El Consejo Educativo del Distrito de Ottawa-Carleton (Ottawa-Carleton District School Board, OCDSB) valora el compromiso de los padres. Cuando los padres comparten sus ideas y aportan comentarios constructivos, el sistema escolar mejora y los estudiantes tienen éxito. Buscamos su opinión respecto al ambiente escolar. Si completa nuestra Encuesta sobre el ambiente escolar para padres o tutores, sus comentarios nos ayudarán a desarrollar estrategias a fin de prevenir el acoso escolar y promover escuelas seguras e inclusivas para todos los estudiantes.

La encuesta “OurSCHOOL”, desarrollada por The Learning Bar, se realizará en todo el OCDSB. Es anónima, voluntaria, confidencial y completarla lleva aproximadamente 20 minutos. Se podrá participar en la encuesta para padres del 1 al 15 de junio de 2016.

El Ministerio exige a todos los consejos educativos de Ontario que realicen encuestas sobre el ambiente escolar de los estudiantes, el personal de la escuela y los padres al menos una vez cada dos años. Hay más información disponible sobre la encuesta en el sitio Web de OCDSB, www.ocdsb.ca.

Siga las siguientes instrucciones para completar la Encuesta sobre el ambiente escolar para padres o tutores:

 

 1. Visite www.ourschool.net.
 2. Utilice el siguiente código de inicio de sesión de la escuela:Contraseña:     parent2016
 3. Nombre de usuario:     ridgem138
 4. Haga clic en GO (Ir) para comenzar con la encuesta.Si tiene más de un hijo que asiste a la escuela, no dude en completar una encuesta para cada niño. Agradecemos su tiempo y valoramos su opinión. Los datos de la encuesta se utilizarán para apoyar la planificación escolar a fin de crear entornos positivos y de aceptación para usted y su hijo. Si tiene preguntas específicas sobre la encuesta, no dude en contactarme.

PARENT SURVEY: FARSI VERSION

 

هیئت مدرسه منطقه اوتاوا-کارلتون (OCDSB) برای مشارکت والدین ارزش قائل است. وقتی والدین نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند و پیشنهادات سازنده ارائه می‌دهند، بنیان مدرسه تقویت شده و دانش آموزان موفق خواهد شد. منتظر نظرات شما درباره محیط مدرسه هستیم. با تکمیل پرسشنامه محیط مدرسه مربوط به والدین/سرپرست، نظرات و پیشنهادات شما در ایجاد راهکارهایی برای پیشگیری از آزار و اذیت و ایجاد یک مدرسه امن و کامل برای تمام دانش آموزان به ما کمک خواهد کرد.

پرسشنامه “OurSCHOOL” تهیه شده توسط هیئت آموزش در سراسر OCDSB موجود خواهد بود. این پرسشنامه ناشناس، داوطلبانه و محرمانه است و تکمیل آن حدود 20 دقیقه زمان می‌برد. پرسشنامه والدین از 1 تا 15 ژوئن 2016 در دسترس شما خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش تمام هیئت‌های مدرسه آنتاریو را ملزم ساخته است تا پرسشنامه محیط مدرسه دانش آموزان، کارکنان مدرسه و والدین را حداقل هر دو سال یکبار ارائه دهند. اطلاعات بیشتر در مورد این تغییرات را در وبسایت OCDSB به نشانی http://www.ocdsb.ca مشاهده نمایید.

لطفاً برای تکمیل پرسشنامه محیط مدرسه برای والدین/سرپرست، دستورالعمل‌های زیر را رعایت کنید:

 

 1. از وب سایت www.ourschool.net دیدن نمایید
 2. از کد ورودی مدرسه زیر استفاده کنید:رمز عبور:     رمز عبور والدین مدرسه اصلی
 3. نام کاربری:     نام کاربری والدین مدرسه اصلی
 4. برای شروع پرسشنامه، روی گزینه GO (شروع) کلیک کنید.اگر بیش از یک فرزند شما در مدرسه تحصیل می‌کند، لطفاً برای هر یک از آنها یک پرسشنامه مجزا پر کنید. از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار داده‌اید از شما سپاسگزاریم و به نظر شما احترام می‌گذاریم. از داده‌های پرسشنامه برای حمایت از برنامه مدرسه و به منظور ایجاد محیط مثبت و پذیرا در مدرسه برای شما و فرزند شما استفاده خواهد شد. اگر پرسش خاصی درباره پرسشنامه دارید، لطفاً با من تماس بگیرید.

PASSWORD: parent2016

USERNAME: ridgem138